Dôvodom, pre ktorý sa rozhodnete vzdelávať svojich zamestnancov, môže byť záujem o celkový rozvoj firmy a upevnenie pozície firmy na trhu, úspešný boj s konkurenciou, snaha vytvoriť produktívnu a motivujúcu pracovnú atmosféru, zlepšenie motivačného systému vo firme, skvalitnenie služieb zákazníkom. Našou snahou je zabezpečiť účelné vynaloženie financií do jedného z najdôležitejších výrobných faktorov – ľudí.

MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE

Ponúkame ucelený systém vzdelávania pre manažérov, zameraný na rozvoj schopností a vlastností, potrebných pre dosiahnutie úspechu. Je možné objednať si celý program,  šitý na mieru spoločnosti, alebo objednať si len niektoré z ponúkaných tém, alebo je možné zúčastniť sa otvoreného tréningu niektorej z ponúkaných tém.

 • Efektívna komunikácia – nástroj k  presadeniu sa

Tréning je určený pre manažérov, konzultantov, personalistov – pre všetkých vedúcich pracovníkov, ktorí potrebujú efektívne komunikovať a chcú zdokonaliť svoje komunikačné schopnosti.

Účastníci  tréningu dokážu použiť v praxi metódy a techniky efektívnej komunikácie k nadviazaniu dobrých vzťahov, osvoja si pravidlá vyjednávania, hodnotenia, pravidlá pôsobenia na druhých, pravidlá asertívneho správania. Získajú návod, ako vytvárať kultúru pracovného prostredia a celkových vzťahov prostredníctvom komunikácie

 • Efektívne vedenie, riadenie a motivácia zamestnancov – budovanie tímu

Tréning je určený riadiacim pracovníkom na všetkých stupňoch riadenia – pre všetkých, ktorí vedú zamestnancov a ovplyvňujú ich pracovný výkon.

Účastníci  tréningu dokážu použiť v praxi metódy a techniky vedenia a riadenia zamestnancov – prácou s ich vnútornou motiváciou a prevažne pozitívnou vonkajšou motiváciou. Naučia sa nastaviť vlastný štýl komunikácie a hodnotenia vo firme cez kritériá a pravidlá. Dokážu si lepšie získať prirodzený rešpekt podriadených, spoznajú východiská lojality zamestnancov v tíme a naučia sa s nimi pracovať.

Súčasťou tréningu bude fórum výmeny skúseností účastníkov a návrhov riešenia problémov, ktoré účastníci prinesú.

 • Efektívne vedenie porád

Tréning je určený riaditeľom, manažérom a ostatným vedúcim pracovníkom, ktorí vstupujú do organizácie porád na svojom pracovisku.

Účastníci tréningu dokážu použiť v praxi metódy a techniky pre efektívne vedenie porád, vytvorenie dobrej atmosféry, jasné postupy riešenia problémov, spôsoby zadávania úloh, motivujúce ukončenie porady.

 • Pútavé prezentácie a workshopy, na ktoré sa nezabúda

Tréning je určený pre vedúcich pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia, ktorí sa potrebujú naučiť byť dobrým a efektívnym prezentátorom, alebo sa chcú v tejto oblasti zdokonaliť. Účastníci tréningu dokážu použiť v praxi štruktúru, metódy a techniky efektívnej prezentácie alebo workshopu k osloveniu, podaniu správy, vysvetleniu, k zaujatiu podriadených alebo klienta.

 • Zvládanie stresu – zavedenie protistresového programu

Vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí sú denne konfrontovaní so stresovými situáciami a chcú sa naučiť zvládnuť a minimalizovať ich v pracovnom aj osobnom živote. Je zvlášť vhodný pre profesie, u ktorých hrozí „burn out“ – vyhorenie motivácie na základe prílišného stresu na pracovisku.

Účastníci tréningu dokážu identifikovať stres u seba a vo svojom okolí, dokážu realizovať opatrenia na reálne zníženie stresu na pracovisku aj v súkromnom živote a budú vedieť použiť v praxi účelné protistresové techniky.

 • Efektívne riadenie vlastného času a spôsoby delegovania úloh – Time management

Tréning je určený manažérom, organizačným pracovníkom, asistentkám a všetkým ostatným pracovníkom, ktorí majú v pracovnej náplni riadenie ďalších pracovníkov.

Účastníci tréningu sa naučia plánovať čas – stanoviť si poradie dôležitosti svojich povinností a činností, osvoja si postupy a techniky organizácie času a delegovania úloh, naučia sa vytvárať dobré zoznamy úloh. Budú poznať faktory, ktoré vplývajú na efektivitu využívania času.

 • Efektívne zvládanie konfliktných situácií

Tento tréning je určený pre všetkých zamestnancov na rôznych úrovniach. Účastníci tréningu sa naučia, ako identifikovať konflikt, otvoriť konflikt citlivým spôsobom pre obe strany, niekoľko stratégií riešenia konfliktov – ako si zachovať chladnú hlavu aj v priamom ohni konfliktu, asertívne komunikačné kaskády riešenia konfliktov, čomu sa vyhnúť pri konflikte, ako obrusovať hrany, ako nastaviť dobré pravidlá a komunikačné kanály vo firme ako prostriedok prevencie konfliktov.

Súčasťou tréningu bude aj fórum výmeny skúseností účastníkov a návrhov riešenia problémov, ktoré si účastníci prinesú.

 • Rozvoj emocionálnej inteligencie – EQ

Tréning je určený riadiacim pracovníkom na všetkých stupňoch riadenia, ktorí už absolvovali niektorý z tréningov, zameraných na rozvoj osobnosti. Naučí účastníkov tréningu efektívnejšie využívať techniky a postupy získané z iných tréningov adekvátnejším zapojením vlastných emócií, adekvátnejšími a autentickejšími emocionálnymi reakciami a lepším zvládaním vlastnej emocionality.

Účastníci tréningu si prostredníctvom aktívneho sociálneho učenia osvoja základné praktické informácie, postupy a niekoľko schopností emocionálnej inteligencie – umenie zvládať a využívať vlastné emócie. Počas tréningu sa budú zaoberať úrovňami a oblasťami EQ. Natrénujú si, ako sa  lepšie pripraviť na náročné komunikačné a pracovné situácie – niekoľko techník práce s vlastnou emocionalitou. Naučia sa vhodnejšie používať techniky a postupy motivácie, komunikácie a vedenia zamestnancov, adekvátnejšie využívať manažérske a obchodné techniky a postupy.

 • Efektívna personálna práca manažéra

Tréning je určený manažérom, personalistom a ostatným pracovníkom, ktorí majú v náplni práce hodnotenie pracovníkov a vedenie prijímacích pohovorov.

Účastníci tréningu sa naučia správne interpretovať hodnotiace kritériá, pracovať s hodnotiacimi hárkami, budú schopní viesť hodnotiaci rozhovor a spracovať efektívne hodnotenie zamestnancov. Budú vedieť určiť kritériá na kandidáta podľa obsadzovanej pozície, vybrať vhodný typ prijímacieho pohovoru a pripraviť scenár podľa obsadzovanej pozície.  Naučia sa viesť prijímací pohovor a efektívne vyhodnotiť jeho výsledky.

 • Firemná kultúra

Tréning je určený manažérom na všetkých úrovniach riadenia a ostatným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na vytváraní firemnej kultúry, prichádzajú do  priameho kontaktu so zamestnancami a klientmi firmy.

Účastníci tréningu si osvoja základné pravidlá tvorby firemnej kultúry, naučia sa identifikovať firemnú kultúru vo vlastnej firme a získané vedomosti dokážu uplatniť pri optimalizácii kultúry vo svojej firme

 •  Outdoorové tréningy – team building

Outdoorové tréningy sú určené pre ucelené tímy a sú zamerané na otestovanie pracovného potenciálu pracovníkov, výkonnosti a psychickej odolnosti pracovníkov v náročných podmienkach, zameriavajú sa na zefektívnenie a rozvoj schopností jednotlivcov pracovať v tíme, manažérov učia viesť svoje pracovné tímy efektívnym spôsobom.


VZDELÁVANIE PRE OBCHODNÍKOV

Ponúkame Vám ucelený systém vzdelávania pre obchodníkov – account managerov, obchodných zástupcov, poisťovacích, finančných poradcov, realitných maklérov, klientskych pracovníkov – všetkých, ktorí prichádzajú do  priameho kontaktu s Vašimi klientmi a reprezentujú spoločnosť a jej firemnú kultúru.

Tréningy sú zamerané na osobnostný rozvoj schopností a vlastností, potrebných pre dosiahnutie úspechu. Je možné objednať si celý program,  šitý na mieru Vašej spoločnosti, objednať si len niektoré z ponúkaných tém, alebo je možné zúčastniť sa otvoreného tréningu niektorej z ponúkaných tém

 • Efektívna komunikácia – nástroj k  presadeniu sa
 • Pútavé prezentácie a workshopy, na ktoré sa nezabúda
 • Zvládanie stresu  – ľahko a rýchlo
 • Efektívne riadenie vlastného času – Time management
 • Efektívne zvládanie konfliktných situácií
 • Firemná kultúra
 • Rozvoj emocionálnej inteligencie – EQ
 • Outdoorové tréningy – team building

VZDELÁVANIE ĎALŠÍCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV

Ponúkame moderné tréningy a semináre, ktoré zamestnancov neodradia od ďalšieho vzdelávania

 • Efektívna komunikácia – korektné vzťahy na pracovisku

Tréning je určený pre všetkých, ktorí sa potrebujú naučiť efektívne komunikovať alebo zlepšiť svoje komunikačné schopnosti. Účastníci tréningu dokážu použiť v praxi metódy a techniky efektívnej komunikácie k nadviazaniu dobrých vzťahov, osvoja si pravidlá vyjednávania, hodnotenia, pôsobenia na druhých, asertívneho správania, získajú návod na riešenie konfliktných situácií, naučia sa, ako vytvárať kultúru pracovného prostredia a celkových vzťahov.

 • Zvládanie stresu – ľahko a rýchlo

 Vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí sú denne konfrontovaní so stresovými situáciami a chcú sa naučiť zvládnuť a minimalizovať ich v pracovnom aj osobnom živote. Je zvlášť vhodný pre profesie, u ktorých hrozí „burn out“ – vyhorenie motivácie na základe prílišného stresu na pracovisku.

Účastníci tréningu dokážu identifikovať stres u seba a vo svojom okolí, dokážu realizovať opatrenia na reálne zníženie stresu na pracovisku aj v súkromnom živote a budú vedieť použiť v praxi účelné protistresové techniky.

 • Budovanie pracovného tímu

Tréning je určený uceleným tímom a je zameraný na otestovanie pracovného potenciálu pracovníkov, výkonnosti a psychickej odolnosti pracovníkov v náročných podmienkach, zameriava sa na zefektívnenie a rozvoj schopností jednotlivcov pracovať v tíme.