Otvárajú sa podľa záujmu, sú určené pre všetkých, ktorí  sa potrebujú zdokonaliť alebo preškoliť v niektorej z týchto oblastí:


Opatrovateľka, opatrovateľ v štátoch EÚ

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú stať profesionálnymi opatrovateľmi na Slovensku alebo v krajinách EÚ. Je vhodný pre tých, ktorí sa chcú na profesiu opatrovateľa rekvalifikovať z inej profesie alebo pre tých, ktorí nemajú ukončené žiadne vzdelanie, ale majú predpoklady zaškoliť sa pre túto profesiu. Cieľom vzdelávacej aktivity je, aby absolventi získali schopnosti a zručnosti kvalifikovane poskytovať opatrovateľské služby pre individuálnych klientov, klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a terénnu opatrovateľskú službu, aby vedeli efektívne riešiť vzniknuté problémy súvisiace s prácou opatrovateľa a osvojili si základné etické a morálne princípy, súvisiace s prácou opatrovateľa. Každý účastník dostane pracovný zošit s jednotlivými témami kurzu. Dĺžka kurzu je 230 hodín.


Efektívna asistentka, efektívny asistent

Tréning je určený pre asistentky a asistentov, ktorí potrebujú zlepšiť svoje schopnosti a zručnosti alebo pre tých, ktorí sa len chystajú na profesionálnu dráhu asistenta alebo recepčného.

Účastníci budú vedieť identifikovať svoju úlohu v zamestnávateľskej spoločnosti, efektívne komunikovať s nadriadenými, spolupracovníkmi, klientmi, osvoja si základy zásad správneho plánovania času, zvládanie stresujúcich situácií, naučia sa efektívne zvládať základy organizovania porád, školení, konferencií, prijímania návštev, základy spoločenskej etikety – osvojenie si pravidiel v spoločenskom styku potrebných pre asistenta, zásady  profesionálneho imidžu. V kurze pre pokročilých asistentov tieto vedomosti prehĺbia a doplnia o zásady hospodárskej korešpondencie, správne vedenie agendy sekretariátu, príprava spoločenských podujatí, spoločenský protokol.


Zvládanie stresu  – ľahko a rýchlo

Tréning je určený pre všetkých, ktorí sú denne konfrontovaní so stresovými situáciami a chcú sa naučiť zvládnuť a minimalizovať ich v pracovnom aj osobnom živote. Je zvlášť vhodný pre profesie, u ktorých hrozí „burn out“ – vyhorenie motivácie na základe prílišného stresu na pracovisku. Účastníci tréningu dokážu identifikovať stres u seba a vo svojom okolí, dokážu realizovať opatrenia na reálne zníženie stresu na pracovisku aj v súkromnom živote a budú vedieť použiť v praxi účelné protistresové techniky.


Efektívna komunikácia – nástroj k  presadeniu sa

Tréning je určený pre všetkých, ktorí sa potrebujú naučiť efektívne komunikovať alebo zlepšiť svoje komunikačné. Účastníci tréningu dokážu použiť v praxi metódy a techniky efektívnej komunikácie k nadviazaniu dobrých vzťahov, osvoja si pravidlá vyjednávania, pôsobenia na druhých, pravidlá asertívneho správania. Získajú návod na riešenie konfliktných situácií a naučia sa, ako vytvárať kultúru pracovného prostredia a celkových vzťahov.


Aktivizácia seniorov

Kurz je určený pre tých, ktorí majú v náplni práce starostlivosť o seniorov, pracovníkov v sociálnych službách, ale aj rodinných príslušníkov.

Účastníci kurzu si osvoja základné informácie o činnosti mozgu, problémoch a poruchách pamäte v seniorskom veku, duševných poruchách, naučia sa praktickými cvičeniami postupy na stimuláciu, trénovanie a zvýšenie výkonu pamäte – techniky aktivizácie seniorov.


Tréningy pamäti pre seniorov

Tréningy pamäti pre aktívnych seniorov aj seniorov,  ktorí trpia poruchami pamäti. Účastníci kurzov budú trénovať pamäťové techniky na zlepšenie asociácie, vnímania, koncentrácie ako aj  psychomotorické cvičenia s cieľom osvojiť si techniky, ktoré im umožnia lepšie si pamätať.