Skip to content

Ak ste sa ocitli Vy osobne alebo Vám blízka osoba v situácii, že potrebujete pomoc, obráťte sa na nás a požiadajte o opatrovateľskú službu.

Služby sú určené na podporu samostatného života osoby so zdravotnými problémami a seniorov, ale aj ako pomoc tím, ktorí sa starajú o tieto osoby.

Základné informácie:

 • Služby si môžete objednať podľa potreby 
  • na neurčitý čas 
  • na určitý čas, ak potrebujete dočasne vypomôcť kvôli zhoršenému zdravotnému stavu (po operácii, úraze, preklenutie obdobia pred umiestnením do zariadenia…)
  • aj ako odľahčovaciu službu pre tých, ktorí sú opatrovateľmi svojich rodinných príslušníkov cez UPSVaR
 • Minimálny počet hodín, ktorý si môžete objednať, sú 2 hodiny denne
 • Službu si môžete objednať ako samoplatiteľ (bez príspevku mesta/obce) alebo s príspevkom mesta/obce (za predpokladu, že splníte zákonom stanovené podmienky)
 • Službu si môže objednať sama osoba, ktorá službu potrebuje alebo za ňu môže službu objednať rodinný príslušník

Podľa zákona máte nárok na slobodný výber poskytovateľa sociálnych služieb a keďže sme registrovaným poskytovateľom opatrovateľskej služby, pri splnení zákonom stanovených podmienok máte nárok na finančný príspevok mesta/obce, aj keď si vyberiete naše služby. Pomôžeme Vám s vybavením potrebných formalít.


AKÉ SLUŽBY VÁM MÔŽEME PONÚKNUŤ

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z. je možné požiadať o tieto opatrovateľské služby

ebba

1. DOHĽAD OPATROVATEĽA

 • pri úkonoch sebaobsluhy
 • pri starostlivosti o svoju domácnosť
 • pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

Služba je určená osobám, ktoré sú síce schopné vykonávať tieto úkony, ale potrebujú dohľad a asistenciu pri ich vykonávaní

ebba

2. ZABEZPEČENIE ZÁKLADNÝCH SOCIÁLNYCH AKTIVÍT

 • sprevádzanie klienta
  • na lekárske vyšetrenie (pod touto službou sa rozumie aj sprevádzanie na rehabilitáciu, dialýzu, ožarovanie, chemoterapiu a ďalšie lekárske úkony) 
  • na vybavenie úradných záležitostí
  • pri záujmových aktivitách (klub dôchodcov, kaderníctvo, holič, pedikúra, cvičenie…)
  • do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania
 • predčítanie pre nevidiacu osobu, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní korešpondencie a pri nakupovaní
 • sprostredkovanie komunikácie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť alebo je hluchoslepá najmä pri nakupovaní a pri záujmových činnostiach
 • aktivizácia klienta (nácvik denných úkonov, tréning pamäti, cvičenie, prechádzky, konverzácia, čítanie, podpora pri organizovaní voľného času a venovaní sa záľubám)
 • vybavovanie záležitostí v mene klientaúrady, pošta, lekár (predpisovanie liekov a pomôcok), banka, poisťovňa, telefonický operátor…
ebba

3. ÚKONY STAROSTLIVOSTI O OSOBU

 • osobná hygiena – umývanie a čistenie jednotlivých časti tela (ruky, tvár, zuby, nechty, intímne partie tela), holenie, krémovanie
 • celkový kúpeľ s umytím vlasov vo vani, v sprche alebo na lôžku
 • stravovanie a pitný režim – porciovanie stravy, obsluha, kŕmenie a pomoc pri pití
 • vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva – sprievod na toaletu a z toalety, pomoc pri vyzliekaní, podanie podložnej misy, močovej fľaše, účelná očista po toalete, očistenie misy, fľaše, výmena plienky
 • čistenie osobných predmetov a pomôcok (napr. zubnej protézy, hrebeňa, sluchových pomôcok, prenosného WC…)
 • mobilita opatrovanej osoby (obliekanie, vyzliekanie, pomoc pri chôdzi, pomoc pri vstávaní a líhaní, pomoc pri manipulácii s predmetmi… ), polohovanie, cvičenie
 • dodržiavanie liečebného režimu (podávanie liekov – podľa rozpisu a na základe pokynov lekára, nákup liekov, kontrola glykémie glukomerom, aplikácia liečiva subkutánne – napríklad inzulínu, fraxiparínu…, meranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty)
ebba

4. ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ

V prípade, že si klient nedokáže sám alebo za pomoci rodiny zabezpečiť základnú starostlivosť o svoju domácnosť, môže v zmysle zákona požiadať o tieto úkony:

 • bežný nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
 • príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu
 • bežné upratovanie v domácnosti (vysávanie – bez nutnosti odťahovať nábytok, utieranie prachu bez nutnosti vystupovať na schodíky, bežné čistenie WC, kúpeľne, povrchu kuchynskej linky, umytie dlážky)
 • vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
 • starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
 • obsluha bežných domácich spotrebičov
 • starostlivosť o lôžko
 • ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb a pod.)

AKO SI OBJEDNAŤ OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

Ak ste sa rozhodli, že si chcete opatrovateľskú službu u nás objednať, je potrebné vedieť:

 • ak si budete si službu platiť sami, bez príspevku na opatrovateľskú službu, uzatvoríte s našou organizáciou zmluvu o poskytovaní služby, v ktorej budú uvedené dohodnuté podmienky poskytovania a služba sa začne poskytovať v termíne, na ktorom sa dohodneme. Cena za službu je stanovená v aktuálnom cenníku.
 • ak budete žiadať o príspevok na opatrovateľskú službu, na základe zákona č. 448/ 2008 o sociálnych službách je potrebné dodržať stanovený postup, teda najprv je potrebné požiadať MsÚ alebo obec o stanovenie stupňa odkázanosti na sociálnu službu. 

Ako postupovať pri vybavovaní stupňa odkázanosti na sociálnu službu 

 1. KROK: V klientskom centre Mestského úradu je potrebné vyzdvihnúť tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivo je dostupné aj na internete (stránka MsÚ). V žiadosti treba vyplniť osobné údaje, vybrať a označiť z uvedenej ponuky sociálnych služieb opatrovateľskú službu, formu sociálnej služby vyznačiť terénnu. K žiadosti treba priložiť kópie lekárskych správ, napr. prepúšťaciu správu z nemocnice, odborné lekárske nálezy a pod., ktoré nie sú staršie ako 6 mesiacov. Ak takéto nie sú k dispozícii, priložíte ako prílohu k žiadosti tlačivo Lekársky nález – nechať potvrdiť svojim praktických lekárom. Tlačivo je tiež k dispozícii v klientskom centre alebo na internete.
 1. KROK: Kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a potvrdený Lekársky nález (alebo iné lekárske potvrdenie) doručiť na Mestský úrad BB, do Klientskeho centra. Žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie Lekárskeho posudku.
 1. KROK: Do domácnosti žiadateľa príde pracovník odboru sociálnych vecí Mestského úradu vykonať sociálne šetrenie pre vydanie Sociálneho posudku (termín oznámia vopred).
 1. KROK: Na základe lekárskeho a sociálneho posudku vydá Mestský úrad Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude stanovený stupeň odkázanosti. Rozhodnutie treba prevziať na Mestskom úrade.

Mám rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, čo ďalej  

 1. KROK: Po prevzatí posudku a rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu Poskytovateľ opatrovateľskej služby EBBA n.o. s Vami uzatvorí Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, kde budú uvedené všetky dohodnuté podmienky, hlavne práva a povinnosti poskytovateľa aj prijímateľa služby, výška úhrady za poskytované služby, možnosti ukončenia služby. Súčasťou zmluvy je objednávkový formulár, v ktorom sa uvedú všetky úkony, ktoré má služba zabezpečovať ako aj dohodnutý počet hodín. Za poskytnuté služby budete platiť cenu uvedenú v zmluve (podľa aktuálne platného cenníka).

 2. KROK: Poskytovateľovi služby (teda EBBA n.o.) bude potrebné doručiť tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (tlačivo je možné vyzdvihnúť v agentúre EBBA n.o., alebo na požiadanie zašleme mailom).

K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby bude potrebné doložiť:

1/ kópia rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku prijímateľa a všetkých osôb, ak žijú v spoločnej domácnosti žiadateľa, (za aktuálny rok), resp. potvrdenie o inom príjme za predchádzajúci mesiac, ak žiadateľ nebol dôchodca (napr. od zamestnávateľa),  

2/ vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (tlačivo je k dispozícii na MsÚ alebo na internete, treba vyplniť a overiť na matrike alebo u notára ) – originál 

3/ kópia právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného MsÚ, ako aj Posudku, na základe ktorého bolo Rozhodnutie vydané

Zmluvu o poskytovaní podpisuje osobne klient (ak nebolo doložené lekárske  potvrdenie, že nie je spôsobilý k úradným úkonom).

Všetko, čo ešte potrebujete vedieť, radi s Vami prekonzultujeme, kontaktujte nás: 

telefonicky 048/416 2599, 0907 804057, 0908 958622, e-mailom ebba@ebba.sk 

Môžete nás navštívte osobne na našej adrese: 
Nám. Štefana Moysesa 17, 974 01 Banská Bystrica (vchod oproti penziónu Kúria) 

V prípade potreby Vás navštívime u Vás doma, dohodneme podmienky poskytovania služby, pomôžeme vybaviť potrebné formality. 

CENNÍK

CENNÍK OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY PRE PLATITEĽA S PRÍSPEVKOM MESTA


Popis služby Základná suma,
ktorú hradí klient
Výška príplatku,
ktorý hradí klient
Úhrada klienta spolu
Služba poskytovaná
v pracovné dni od 6,00 do 22,00 hod.
Úhrada klienta
2,80 €/hod.
0 Úhrada klienta
2,80 €/hod.
Služba poskytovaná
v dni pracovného pokoja - sobota
Úhrada klienta
2,80 €/hod.
Príplatok za prácu
v sobotu 2,93 €/hod.
Úhrada klienta za službu
v sobotu
5,73 €/hod.
Služba poskytovaná
v dni pracovného pokoja - nedeľa
Úhrada klienta
2,80 €/hod.
Príplatok za prácu v nedeľu
4,84 €/hod.
Úhrada klienta za službu
v nedeľu
7,64 €/hod.
Služba poskytovaná
v dni pracovného pokoja - sviatok
Úhrada klienta
2,80 €/hod.
Príplatok za prácu
vo sviatok 4,84 €/hod.
Úhrada klienta za službu
vo sviatok
7,64 €/hod.
Služba poskytovaná
v noci od 22,00 do 6,00 hod.
Úhrada klienta
2,80 €/hod.
Príplatok za nočnú prácu
3,13 €/hod.
Úhrada klienta za službu
v noci
5,93 €/hod.
V prípade, že klient požaduje delenú službu, výška príplatku je vždy 0,40 €/hod. k celkovej sume
(delená služba znamená, že ku klientovi dochádza opatrovateľ viac ako jedenkrát denne, teda dva alebo trikrát denne)

Cenník nadobúda platnosť 1. 10. 2023
Schválila správna rada organizácie

CENNÍK OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY PRE PLATITEĽA, KTORÝ SI BUDE PLATIŤ SÁM

samoplatitelia (platitelia bez príspevku obce, mesta)


Popis služby Základná suma,
ktorú hradí klient
Výška príplatku,
ktorý hradí klient
Úhrada klienta spolu
Služba poskytovaná
v pracovné dni od 6,00 do 22,00 hod.
Úhrada klienta
8,10 €/hod.
0 Úhrada klienta
8,10 €/hod.
Služba poskytovaná
v dni pracovného pokoja - sobota
Úhrada klienta
8,10 €/hod.
Príplatok za prácu v sobotu
2,60 €/hod.
Úhrada klienta za službu
v sobotu
10,70 €/hod.
Služba poskytovaná
v dni pracovného pokoja - nedeľa
Úhrada klienta
8,10 €/hod.
Príplatok za prácu v nedeľu 3,80 €/hod. Úhrada klienta za službu
v nedeľu
11,90 €/hod.
Služba poskytovaná
v dni pracovného pokoja - sviatok
Úhrada klienta
8,10 €/hod.
Príplatok za prácu vo sviatok
3,80 €/hod.
Úhrada klienta za službu
vo sviatok
11,90 €/hod.
Služba poskytovaná
poskytovaná od 22,00 do 6,00 hod.
Úhrada klienta
8,10 €/hod.
Príplatok za nočnú prácu
2,60 €/hod.
Úhrada klienta za službu
v noci
10,70 €/hod.
V prípade, že klient požaduje delenú službu, výška príplatku je vždy 0,50 €/hod. k celkovej sume
(delená služba znamená, že ku klientovi dochádza opatrovateľ viac ako jedenkrát denne, teda dva alebo trikrát denne)

Cenník nadobúda platnosť 1. 10. 2023
Schválila správna rada organizácie0

Back To Top