Skip to content

Keď je človek mladý a zdravý, obyčajne sa vôbec nezamýšľa nad tým, aký bude záver jeho pozemskej cesty. Vzhľadom k tomu, že sme už niekoľko rokov sprievodcami našich klientov práve na posledných úsekoch tejto cesty, chápeme ich potreby, záleží nám na nich. Myslíme si, že v každom čase má každý človek, ktorý potrebuje pomoc iného človeka, dostať túto pomoc, aj starý alebo chorý má nárok na dôstojný život a má právo dožiť na mieste, ktoré si vybral. 

 Čo teda robíme

ebba

Domáca opatrovateľská služba 

Od r. 2011 zabezpečujeme opatrovateľské služby v domácnostiach pre obyvateľov Banskej Bystrice a blízkeho okolia. Náš opatrovateľský tím pracuje vždy s veľkým nasadením, bez ohľadu na situáciu v spoločnosti. Služby našim klientom poskytujeme s prihliadnutím na ich zdravotný stav, individuálne potreby, rešpektujeme ich spôsob života.

Kurzy pre opatrovateľov

Od r. 2008 organizujeme akreditované vzdelávanie pre opatrovateľov. Keďže sami opatrovateľov zamestnávame v našej organizácii, vieme, čo od dobrého opatrovateľa očakávame. Snažíme sa, aby z našich kurzov vzišli opatrovatelia, ktorí sú schopní postarať sa kvalifikovane o svojich klientov v zariadení sociálnych služieb alebo v domácnostiach klientov a zároveň boli samostatní, milí, empatickí, ochotní, vnímaví – teda presne takí, akých si praje každý klient sociálnych služieb a pevne veríme, že sa nám to darí. 

ebba
ebba

Aktivizácia seniorov, rodinných príslušníkov, opatrovateľky 

Inštruktorka s medzinárodným certifikátom SNWA Macka Veličová organizuje pre nás lekcie Nordic Walking – severská chôdza ako skvelú pohybovú aktivitu pre každého. Ponúkame individuálne, skupinové aj rodinné kurzy alebo jednotlivé lekcie. 

Naša organizácia má neskromnú víziu – efektívne spolupracovať pri vytváraní vhodných podmienok, ktoré umožnia klientom a ich rodinám viesť samostatný život vo svojom prirodzenom prostredí – so samosprávou a ostatnými inštitúciami, ktoré majú dosah na sociálne služby, zvýšiť tak dostupnosť opatrovateľskej služby pre klientov a ich rodinných príslušníkov, aby sa klient nestával neúnosným bremenom pre svoju rodinu. 

Našim hlavným cieľom je naďalej poskytovať služby na vysokej úrovni, predovšetkým s prihliadnutím na potreby klienta a zabezpečiť, aby mohol dožiť vo svojom domácom prostredí, alebo aspoň čo najviac predĺžiť čas, ktorý bude môcť doma zostať. Poskytovať odbornú pomoc klientom a ich rodinám pre zachovanie, obnovu alebo ak je to možné, aj rozvoj schopností klienta viesť samostatný život, k zabezpečeniu nevyhnutných podmienok na uspokojovane životných potrieb klienta, ale aj pomoc pri riešení krízovej sociálnej situácie klienta a jeho rodiny, aby nedochádzalo k sociálnemu vylúčeniu klienta a jeho a rodiny. 

Stratégiou, ako uskutočniť našu víziu a ciele je budovanie stabilného a profesionálneho tímu spoľahlivých opatrovateľov, ochotných naďalej sa vzdelávať, ktorí budú stotožnení s poslaním našej organizácie a s rešpektom ku každému klientovi. 

K zvýšeniu úrovne poskytovania sociálnych služieb v našom regióne chceme aj naďalej prispievať prípravou kvalitných opatrovateľov
– a to organizovaním kvalitného vzdelávania. 

Back To Top